Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetových vzdělávacích materiálů, e-booků a online kurzu (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://abeceda-zive-stravy.cz/ vyplněním a odesláním objednávky.

Dále specifikují kupní smlouvu, jejímž předmětem jsou kurzy, workshopy nebo retreat pobyty, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://abeceda-zive-stravy.cz nebo http://katerinapolcanova.cz/retreat-gran-canaria-s-zivou-stravou/ vyplněním a odesláním objednávky

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Alžběta Nečadová, Nokkonen – raw vegan food

Tilkankuja 8D 36, 00300 Helsinki, Finsko

Registrační číslo: 2792812-4

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://abeceda-zive-stravy.cz/ nebo http://katerinapolcanova.cz/retreat-gran-canaria-s-zivou-stravou/Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://abeceda-zive-stravy.cz/obchodni-podminky/ , a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

II.2 Přihláška na kurz, workshop nebo retreat pobyt je platná a vaše místo je rezervováno po uhrazení celé částky některou z platebních metod. Do té doby je vaše místo pouze registrováno a pokud se kapacita dané akce naplní mezi vaším odesláním objednávky a připsáním platby na účet, bude vám platba vrácena v plné výši. Počet účastníků je omezen.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ceny produktů jsou uvedeny na stránce http://abeceda-zive-stravy.cz/kreativni-kucharky-zive-stravy/ . Uvedená cena je vč. dph.

Cena retret pobytu je uvedena na stránce: http://katerinapolcanova.cz/retreat-gran-canaria-s-zivou-stravou/

III.2 Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

IV.2 Možnosti plateb:

  1. Bankovním převodem na korunový účet prodávající
  2. Online bankovním převodem
  3. Platební kartou pomocí systému Gopay.

IV.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

V. Odstoupení od smlouvy

V.1 Za elektronické produkty nabízené na stránce http://abeceda-zive-stravy.cz/kreativni-kucharky-zive-stravy/ prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

V.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

V.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

V.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 
 2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
 3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
 4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
 6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
 8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V.6 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: bjetka@necada.org, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně elektronického produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

V.7 Zrušení účasti na kurzech, workshopech a retreat pobytu

Pokud chcete zrušit svou účast na semináři, je nutné to provést zasláním emailu na adresu organizátora. Účastnický poplatek vám bude vrácen ve výši:

 • 50% z ceny při zrušení 8 a více kalendářních dnů před konáním akce
 • 0% z ceny při zrušení 7 a méně kalendářních dnů před konáním akce

Pokud se akce, na kterou jste přihlášeni, nemůžete zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka. Změnu účastníka musíte nahlásit prostřednictvím emailu na adresu organizátora, změnu lze nahlásit také v den konání/začátku akce.

V.8 Zrušení kurzu, workshopu a retreat pobytu ze strany organizátora

Dojde-li ke zrušení kurzu, workshopu nebo retreat pobytu ze strany organizátora, účastnický poplatek bude vrácen v plné výši bankovním převodem na účet, z kterého byla platba uhrazena.

VI. Odpovědnost

VI.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VII. Ochrana údajů

VII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VII.4 Možnost odhlášení 

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

 1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

 2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

VIII.2 Účinnost

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7.10.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://abeceda-zive-stravy.cz/ popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://abeceda-zive-stravy.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Facebookpinterestyoutubeinstagram
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin